Powiat Gorlicki zakończył w 2023 roku projekt „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” po 5 latach jego realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było utworzenie Ośrodka, który zapewnia mieszkańcom Powiatu Gorlickiego doświadczającym kryzysów dostęp do szerokiego katalogu wsparcia i pomocy. W ramach projektu utworzono i uruchomiono Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający całodobowo 7 dni w tygodniu. Ośrodek zapewnia mieszkańcom dostęp do profesjonalnego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, mediacji i psychoedukacji oraz miejsc czasowego schronienia.

Dzięki pięcioletniemu finansowaniu z UE i budżetu państwa, udało się stworzyć nową, profesjonalną formę wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej w Powiecie Gorlickim. Lokalizacja GOIK w Gorlicach zapewnia łatwy dostęp do tych usług. Świadczone wsparcie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka i skutków kryzysów oraz przywrócenia równowagi psychospołecznej mieszkańcom.

W skutek realizacji projektu GOIK zapewnia takie formy wsparcia jak: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, psychoterapia, poradnictwo prawne, mediacje rodzinne, pogadanki, prelekcje, grupy wsparcia i terapeutyczne, grupy edukacyjne, warsztaty dla rodziców oraz tymczasowe schronienie w hostelu. Jest to kompleksowe wsparcie, dostosowane do potrzeb mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Ośrodek rozpoczął działalność merytoryczną 28 stycznia 2019r

Wartość projektu: 5.310.545,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4.513.963,30 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 408.581,76 zł

Od stycznia 2024 roku Ośrodek kontynuuje swoją działalność, w pełni finansowaną z budżetu państwa.