Powiat Gorlicki realizuje projekt „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.3. typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Gorlickiego przeżywającym kryzysy dostępu do szerokiego katalogu wsparcia i pomocy.

Cel ten jest realizowany poprzez funkcjonowanie w trybie 24h/dobę Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zapewniającego dostęp do profesjonalnego wsparcia, w tym psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, mediacji, psychoedukacji oraz miejsc czasowego schronienia.

W efekcie realizacja projektu ma przyczynić się do powstania nowej, profesjonalnej 24-godzinnej formy wsparcia dla mieszkańców Powiatu, którzy znajdują się w sytuacji problemowej lub kryzysowej. Jednocześnie zlokalizowanie Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług GOIK w bliskiej odległości od miejsca ich zamieszkania. Świadczone w Ośrodku wsparcie ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia kryzysu, ma wpłynąć na ograniczenie jego skutków oraz zapewnić osobom i rodzinom niezbędną pomoc i przywrócenie równowagi psychospołecznej oraz zapobiec kolejnym kryzysom.

Ośrodek rozpoczął działalność merytoryczną 28 stycznia 2019r.

Wartość projektu: 5.310.545,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4.513.963,30 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 408.581,76 zł

Skip to content