Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gorlicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słoneczna 7,38-300 Gorlice, e-mail: sekretariat@pcpr.gorlice.pl,  tel.: (18) 352-53-80,

2. W razie potrzeby uzyskania informacji o Pani/Pana danych osobowych oraz realizacji innych praw w zakresie danych osobowych, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@iods.pl.pl,

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:

– w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z  art. 47 Ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
i przepisami innych ustaw szczególnych,

–  w związku z wykonywaniem zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO

– w związku z koniecznością ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO

– w związku z koniecznością zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa państwa członkowskiego na zasadzie art. 9 ust 2 lit. h) RODO w zw. z art. 47 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zadań należących do właściwości Administratora, w tym zwłaszcza w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, takich jak udzielanie świadczeń z zakresu interwencji kryzysowej lub specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, prawnego, psychologicznego, a także w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a po tym okresie dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do usunięcia danych, ich przenoszenia albo wycofania zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia pomocy i wynika z realizacji zadań ustawowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach narusza przepisy RODO.