Oświadczenie dostępności cyfrowej

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.goik.gorlice.pl

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 02.06.2020
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.02.2023

Data publikacji strony internetowej: 29.03. 2019

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Sochacki, adres poczty elektronicznej goik@pcpr.gorlice.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jego elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie problemu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul.Słoneczna7
38-300 Gorlice

Kontakt tel.
tel. (18) 352 51 01
tel. kom. 511 469 305
poczta elektroniczna: goik@pcpr.gorlice.pl


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Informacje dodatkowe

1. Na stronie można poruszać się za pomocą klawisza tab i enter (zatwierdzenie) – po wciśnięciu klawisza „tab” na przycisku pojawia się podkreślenie.

2. W prawej górnej części strony znajdują się przyciski ułatwiające dostępność strony dla osób z niepełnosprawnością:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • negatyw,
 • rozjaśnienie tła,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników,
 • wersja kontrastowa.

Inne informacje i oświadczenia

Dołożono wszelkich starań, aby strona była zgodna z bieżącymi standardami sieciowymi.

Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach przy ul. Słonecznej 7 spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna

Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w platformę windową umożliwiającą dostęp do wszystkich kondygnacji budynku, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, do budynku prowadzą 3 wejścia: 

 • od ul. Słonecznej – wejście do Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, do wejścia prowadzą schody,
 • główne wejście od strony osiedla przy ul. Słonecznej, wspólne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wejście jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak innych przeszkód architektonicznych,
 • wejście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od strony boiska osiedla przy Słonecznej – wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak schodów i innych przeszkód architektonicznych.